DOKUMENTY

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 września 2002 r., działa w  opraciu o Statut oraz ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Załączniki