PROMOCJA PROJEKTU

 

BIULETYN "DORADCA PRACOWNIKA JST"

Serdecznie zapraszamy do przeczytania ostatniego numeru Biuletynu „Doradca Pracownika JST”, który wydajemy w ramach projektu „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego”.

W tym numerze mogą Państwo zapoznać się z rezultatami projektu i co udało nam się wspólnie osiągnąć przez  te 18 miesięcy wspólnej pracy. Działania administracji zorien­towane są na obywatela - odbiorcę usług i klienta. Świadczenie usług publicznych jest jednym z podstawowych obszarów aktywności  samorządu terytorialnego. Dobrze zorganizowany urząd  z profesjonalną kadrą pracowników  może zapewnić polepszenie jakości, skuteczności i efektywności  świadczonych usług publicznych. W aktualnym numerze poruszamy problematykę  zarządzania usługami w nowoczesnym urzędzie administracji samorządu lokalnego,  a także prezentujemy ciekawe orzecznictwo dotyczące pracowników samorządowych.

Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę nad Bzurą. Mamy nadzieję, że wypracowane w projekcie rozwiązania będą trwałe i pozwolą Państwu jeszcze lepiej świadczyć usługi samorządowe i odnajdować radość w codziennej pracy.KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT ZA NAMI

 

Jak działać w dobie globalnego kryzysu, by nie stracić zaufania obywateli? Czy zmagamy się z kryzysem finansów samorządowych? Czy uda się skutecznie zreformować polską oświatę? Odpowiedzi na te pytania szukali eksperci i uczestnicy konferencji „Rządzenie czy zarządzanie – kierunek dobrego rozwoju samorządu terytorialnego”, która odbyła się 19 października br. w Łowiczu. Konferencja zwieńczyła kilkunastomiesięczny projekt „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego” realizowany przez samorządy dorzecza Bzury. Jego celem było podniesienie jakości usług świadczonych przez samorządy i zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy, którzy są zainteresowani funkcjonowaniem samorządu terytorialnego – zarówno władze samorządowe gmin, powiatów i województwa łódzkiego, przedstawiciele łódzkiego kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół, menadżerowie oświaty i działacze organizacji pozarządowych.

Konferencję prowadził Cezary Dzierżek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, które było Liderem projektu.

Ryszard Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury przybliżył zgromadzonym historię i działalność stowarzyszenia. 

- 517 beneficjentów, 495 uczestników szkoleń, 32 dobre praktyku, 8 indywidualnych ekspertyz dla JST.  Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych, wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników, usprawnienie procedury konsultacji społecznych przez JST i przyjęcie kodeksu etyki we wszystkich samorządach objętych projektem o tylko niektóre z rezultatów projektu – mówiła Renata Jankowska-Zielińska, Kierownik Projektu, podsumowując realizację projektu. – Z radością już dzisiaj mogę powiedzieć, że mieszkańcy  chwalą urzędy biorące udział w projekcie i wprowadzone nowe rozwiązania. Oceny zadowolenia osób korzystających z oferty JST znacząco wzrosły od początku zeszłego roku, a właśnie satysfakcja mieszkańców jest dla wszystkich samorządowców najważniejsza.

W trakcie panelu „Kryzys nas nie dotyka? Rola JST w sytuacji zagrożenia kryzysem ekonomicznym w skali europejskiej” debatowano przede wszystkim o samorządowych finansach i szukano lekarstwa na bolączki trapiące JST. 

- Spadek inwestycji w samorządach jest nieuchronny. Ale to nie jedyny problem, trzeba pamiętać, że oprócz spadku inwestycji zagrożona jest realizacja bieżących zdań własnych gmin, powiatów i województw, czyli obsługa mieszkańców. Samorządy walczą więc o większe pieniądze przede wszystkim dlatego, żeby móc wykonywać  swoje obowiązków wobec mieszkańców – podkreślał w swoim wystąpieniu Ludwik Węgrzyn, członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

- Głównym źródłem obecnych problemów w zarządzaniu finansami samorządów są nowe zadania oraz nieskoordynowane zmiany prawa - odpowiadał na pojawiające się pytania Hubert Goska, specjalista z zakresu metod i narzędzi finansowania inwestycji samorządowych. - Trudno zliczyć ile ustaw wpływających na działalność sektora samorządowego uchwalił Sejm w ciągu ostatnich lat. Wprowadzono wiele nowych instytucji dotyczących zarówno stosunków wewnętrznych w gminach, jak i wpływających na życie mieszkańców. Uchwalona w 2003 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pomimo że początkowo nie zyskała aprobaty strony samorządowej, odpowiadała ówczesnym realiom oraz potrzebom. Jednakże liczne zmiany w systemie podatkowym zbiegły się z wprowadzeniem nowych zasad gospodarki finansowej sektora publicznego. Obowiązek przedstawiania wieloletniej prognozy finansowej, zakaz uchwalania budżetów z deficytem bieżącym, liczone z opóźnieniem „janosikowe” oraz planowana reguła wydatkowa istotnie ograniczają samodzielność finansową gmin.

- Państwo musi być oparte na współpracy administracji rządowej i samorządowej. Nie będzie silnego, nowoczesnego państwa bez silnych wspólnot samorządowych. Dzisiaj znów jesteśmy w punkcie, gdy polski samorząd stoi przed ogromną szansą. Mamy szansę, ale czy ją wykorzystamy? Jedno jest pewne, jak nie my, to nikt za nas! – przekonywał Rudolf Borusiewicz, Sekretarz Generalny w swoim wystąpieniu o przyszłości JST.

- Zjawisko „starzenia” się społeczności europejskiej zaczyna być przedmiotem analiz i niepokoju liderów przemian i rozwoju lokalnego na naszym kontynencie. Malejąca populacja to m.in. niższe wpływy podatkowe, brak zapotrzebowania na usługi edukacyjne, handlowe, rekreacyjne. Jednocześnie wszyscy potrzebujemy wysokiej jakości świadczeń socjalnych, opieki zdrowotnej i życia w coraz lepiej zorganizowanym systemie przestrzeni publicznej i prywatnej, doskonałej komunikacji i zapewnienia bezpieczeństwa. Czy jesteśmy gotowi na konfrontację z tymi procesami? Jak będziemy żyli za 20, 30… 50 lat? - pytał zgromadzonych Jacek Adamczyk prowadzący panel „Za dużo czy za mało miejsca do życia? Zmiany demograficzne, a proces planowania przestrzennego”

Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja na temat oświaty. Zgromadzeni rozmawiali o Karcie Nauczyciela, organizacji i zarządzaniu oświatą i przyszłości polskich szkół.

Konferencja zorganizowana została przez Związek Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, w ramach projektu „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ DO ŁOWICZA

 

 


KOLEJNY NUMER BIULETYNU "DORADCA PRACOWNIKA JST"
Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu naszego projektu. Tym razem tematem wiodącym jest System Analiz Samorządowych oraz związane z filozofią dobrego rządzenia dobre praktyki.
Zachęcamy do lektury.

 

Załączniki


URZĘDNIK Z NOWĄ TWARZĄ…W TELEWIZJI INTERNETOWEJ

 

 Zapraszamy do obejrzenia kolejnego spotu w telewizji internetowej ZPP:

Trzecie Forum Dialogu JST i organizacji JST

 


O ETYCE NA DEBACIE

 

14 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyła się Debata Społeczna. Tematem przewodnim debaty były partycypacja i przejrzystość - jedne z filarów dobrego rządzenia w Unii Europejskiej. Partycypacja to szeroki udział społeczeństwa w pracach administracyjnych, zaś przejrzystość odnosi się do maksymalizacji jawności działania władzy oraz jasnych i nieskomplikowanych reguł postępowania i zarządzania na poziomie lokalnym i krajowym. Przejrzystość to także zagadnienia związane z etycznymi postawami urzędników samorządowych.

Debatę prowadził Zastępca Sekretarza Generalnego ZPP Marek Wójcik. Zgodnie z regułami debaty nie był to wykład, ale przede wszystkim dyskusja i wymiana poglądów na zagadnienia związane z partycypacją społeczną i przede wszystkim z przejrzystością działania urzędów samorządowych. W czasie debaty jej uczestnicy wykonywali ćwiczenia, np. ocenę swojego urzędu według zadanych kryteriów, a na podstawie przygotowanych przez prowadzącego scenariuszy próbowali określić, jak urzędnik samorządowy powinien reagować w sytuacjach wyboru. Zidentyfikowano także sytuacje, w których zachowania legalne (zgodne z prawem) są jednocześnie nieetyczne, lub odwrotnie – etyczne zachowanie urzędnika może rozmijać się z zasadami prawnymi, a więc być nielegalne.

Kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu br.


DEBATA SPOŁECZENA "PARTYCYPACJA I PRZEJRZYSTOŚĆ" - 14 czerwca br., godz. 12.00, Starostwo Powiatowe w Kutnie

 


URZĘDNIK Z NOWĄ TWARZĄ…W TELEWIZJI INTERNETOWEJ

 Zapraszamy do obejrzenia kolejnych spotów w telewizji internetowej ZPP:

- Forum Dialogu JST i Organizacji JST

- Forum wymiany dobrych praktyk w Strykowie

- Szkolenia menedżerów JST

- Urzędnik z nową twarzą wciąż się uczy jak Ci pomóc

- Zwiększanie dostępności do świadczonych przez JST usług


BIULETYN "DORADCA PRACOWNIKA JST" - ETYKA

Serdecznie zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru Biuletynu „Doradca Pracownika JST” poświęconego zagadnieniom etyki i przeciwdziałaniu korupcji w samorządzie. Etyka to  normy moralne, które przekładają ogólne ideały i wartości przyjęte przez społeczeństwo na praktykę dnia codziennego. Jednym z zadań administracji publicznej jest budowanie etycznych postaw i zachowań urzędników publicznych. Misja ta polega na ustaleniu norm, wzorów działania, wprowadzeniu mechanizmów ich realizacji oraz kryteriów oceny. Wdrożenie infrastruktury etycznej w urzędzie przekłada się na wzrost jakości usług świadczonych przez administrację publiczną, a także lepszy społeczny odbiór pracowników samorządowych.

W ramach projektu podejmujemy szereg działań związanych z poprawą infrastruktury etycznej w JST objętych projektem. W gminach i powiatach powstały kodeksy etyczne, a urzędnicy brali udział w szkoleniach dotyczących infrastruktury etycznej w urzędach. Dyskutowano o psychologicznych i socjologicznych aspektach zachowań nieetycznych oraz wskazywano najczęściej występujące w urzędach zjawiska nieetyczne i omawiano sposoby ich zwalczania. Naszym celem jest zwiększenie zaufania mieszkańców do urzędów samorządowych oraz zwiększenie sprawności funkcjonowania administracji publicznej.

Z tego numeru można dowiedzieć się, co myślą mieszkańcy o urzędnikach, czy mają zaufanie do samorządu i czy dostrzegają zjawisko korupcji. Przybliżymy także pojęcia związane z etyką w administracji samorządowej, a także patologiami, które niestety pojawiają się w niektórych urzędach administracji publicznej. Wskażemy rady CBA dotyczące właściwego postępowania każdego urzędnika w sytuacji, w której istnieje prawdopodobieństwo zjawiska korupcji.

 

W ramach projektu „Kompetencje  i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju  Lokalnego” wydajemy elektroniczny biuletyn „Doradca Pracownika JST”.  Planujemy wydanie 5 numerów. Każdy z nich będzie rozsyłany do urzędów objętych projektem w formie elektronicznej, a także do pobrania ze strony internetowej www. bzura.pl.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Prosimy  o uwagi i sugestie na adres bl@zpp.pl.


URZĘDNIK Z NOWĄ TWARZĄ…W RADIO

 

 

 W radio Victoria można usłyszeć kolejne spoty radiowe w ramach kampanii społecznej "Urzednik z nową twarzą". Zachęcamy do słuchania.

          


BIULETYN "DORADCA PRACOWNIKA JST" - kolejny numer

Serdecznie zapraszamy do przeczytania drugiego numeru Biuletynu „Doradca Pracownika JST”, którego motywem przewodnim są relacje z klientami urzędów. Prezentujemy także wyniki badań satysfakcji klientów JST objętych projektem. Średnie oceny zadowolenia respondentów z poszczególnych wymiarów funkcjonowania urzędów są optymistyczne, klienci wysoko cenią kompetencje urzędników. Warto zapoznać się z tym materiałem i wyciągnąć wnioski, które pomogą w codziennej pracy z interesantem.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Prosimy  o uwagi i sugestie na adres bl@zpp.pl.


URZĘDNIK Z NOWĄ TWARZĄ…NA BILLBOARDACH

W radio Victoria można usłyszeć kolejny spot radiowy w ramach kampanii społeccznej "Urzednik z nową twarzą". Zachęcamy do słuchania.

 

 

Zapraszamy także od zobaczenia kolejnego materiału telewizyjnego "Dobre prawo warunkiem dobrego rządzenia"

http://powiat.tv-t.pl/zpp/wydarzenia/material/663/b/25.html

Od 1 grudnia na uliacach JST objętych projektem pojawiły się tablice reklamowe przedstawiające przyjaznych i kompetentych urzędników.

 


ROZMAWIALIŚMY O DOBRYM PRAWIE

 

"Dobre rządzenie jest podstawą takiego funkcjonowania administracji publicznej gdzie celem jest możliwie największe zaangażowanie społeczeństwa do działań i podejmowanych decyzji."

24 października br. w Łowiczu odbyła się Debata Społeczna „Państwo prawa”, jest to pierwsza z trzech debat na temat filarów dobrego rządzenia w Unii Europejskiej. Celem debat społecznych jest wzrost wiedzy społeczności lokalnych na temat europejskich założeń dobrego rządzenia, zwiększenie przejrzystości działań JST objętych projektem, przybliżenie urzędów samorządowych mieszkańcom, wzrost zainteresowania rozwojem lokalnym. Zaangażowanie JST i dialog jest niezbędnym elementem zapewnienie przejrzystości działania urzędów i współpracy z mieszkańcami. Spotkania te pozwolą także na wskazanie metod i standardów współpracy urzędów z mieszkańcami, przełamywanie istniejących barier, poprawę nastawienia zarówno urzędników do klientów jak i mieszkańców do pracy instytucji samorządowych.

Zgromadzeni dyskutowali na temat  szeroko rozumianej praworządności. Następna poświęcona będzie kwestii przejrzystości i tego, na ile mieszkańcy wiedzą, jakie działania są na ich terenie podejmowane oraz dlaczego akurat takie a nie inne działania są podejmowane. Ostatnia debata dotyczyć ma etyki, a jej uczestnicy – urzędnicy samorządowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych - będą się zastanawiać, na ile pewne ponadczasowe wartości znajdują odbicie w codziennym funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.

 

 


ZAPRASZAMY NA DEBATĘ SPOŁECZNĄ "PAŃSTWO PRAWA"

 

Serdecznie zapraszamy na Debatę Społeczną „Państwo prawa”. Spotkanie odbędzie się dnia 24 października o godz. 12.00  w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary Rynek 17.
Tematem przewodnim debaty jest jeden z filarów dobrego rządzenia w Unii Europejskiej – państwo prawa. W ramach spotkania odbędzie się dyskusja na temat prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw. Będą Państw mogli zapoznać się ze zmianami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i przeglądem najnowszego orzecznictwa sądowego w zakresie materialnego prawa administracyjnego. Zapraszamy do dyskusji reprezentantów samorządu, organizacji pozarządowych, przedstawicieli LGD, liderów lokalnych oraz wszystkie osoby zainteresowane poprawą jakości prawa w Polsce.
Debatę poprowadzi prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego – Grzegorz Piotr Kubalski. Były radny Powiatu Legionowskiego, wójt Gminny Jabłonna  w latach 2002-2006, ekspert w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2008 roku związany ze Związkiem Powiatów Polskich, gdzie m.in. pełni funkcje związane z uzgadnianiem projektów aktów prawnych w zespołach problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Udział w debacie jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21 października br., telefonicznie 18 477 86 00 lub elektronicznie bl@zpp.pl.

PROGRAM DEBATY SPOŁECZNEJ „PAŃSTWO PRAWA”

12.00-12.30 Dobre rządzenie w teorii i praktyce. Znaczenie jakości prawa dla dobrego rządzenia.

12.30-13.30 Prawo ustrojowe samorządu terytorialnego – współczesne problemy. Kierunki zmian wynikające z prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.

13.30-13.45 Przerwa kawowa

13.45-14.30 Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach – czy trafna odpowiedź na problemy praktyki?

14.30-15.00 Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego w zakresie materialnego prawa administracyjnego.

15.00           Lunch


URZĘDNIK Z NOWĄ TWARZĄ…W TELEWIZJI INTERNETOWEJ

 

 

Zapraszamy do obejrzenia spotu w telewizji internetowej ZPP. Usłyszą Państwo fragment wywiadu z Panią Mirosławą Gal-Grabowską, Starostą Kutnowskim.

http://powiat.tv-t.pl/zpp/wydarzenia/material/619/b/25.html

 


URZĘDNIK Z NOWĄ TWARZĄ…W RADIO

Od poniedziałku - 26 września br. w Radio Victoria można usłyszeć pierwsze spoty reklamowe Kampanii Społecznej „Urzędnik z nową twarzą”. Będą Państwo mieli okazję usłyszeć w nich wypowiedzi liderów z terenu dorzecza Bzury. Zapraszamy do słuchania.

 


URZĘDNIK Z NOWĄ TWARZĄ… ZACZYNAMY KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ

16 września rozpoczęliśmy kampanię społeczną „Urzędnik  z nową twarzą”. Zainaugurowaliśmy ją artykułem w Dzienniku Łódzkim „Samorządy zorientowane na rozwój”.
Podejmowane działania mają charakter wizerunkowo-informacyjny, główne cele kampanii to:
•    poprawa wizerunku urzędnika w oczach klienta;
•    motywacja urzędników do podnoszenia kwalifikacji i wiedzy;
•    propagowanie udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje;
•    promocja postaw etycznych wśród kadry urzędniczej.
Chcemy by wszystkie inicjatywy budziły dobre skojarzenia zarówno u klientów jak i urzędników. Mają pokazywać obraz urzędnika jako osoby, która chce i będzie podnosić kwalifikacje, co zaowocuje kompetentną, profesjonalną i przyjazną obsługą w urzędzie.
Do września przyszłego roku działania będą prowadzone w radio, TV internetowej, na stronach internetowych, gazetach regionalnych i bilboardach. O szczegółach będziemy Państwa informować na naszej stronie.


 

BIULETYN "DORADCA PRACOWNIKA JST"

W ramach projektu „Kompetencje  i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju  Lokalnego” wydajemy elektroniczny biuletyn „Doradca Pracownika JST”.  Planujemy wydanie 5 numerów. Każdy z nich będzie rozsyłany do urzędów objętych projektem w formie elektronicznej, a także do pobrania ze strony internetowej www. bzura.pl.

Serdecznie zapraszamy do przeczytania  pierwszego numeru, którego celem jest zapoznanie Państwa z projektem „Kompetencje  i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego” oraz przybliżenie zagadnień, które będą mogli Państwo wykorzystać  w swojej codziennej pracy. Pierwszy numer Biuletynu poświęciliśmy  zagadnieniom związanym z zarządzaniem i jakością w administracji. W kolejnych numerach poruszymy sprawy relacji  z klientami urzędów oraz badań poziomu zadowolenia z usług, opublikujemy przykłady dobrych praktyk oraz sprawdzone, ciekawe rozwiązania.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Prosimy  o uwagi i sugestie na adres bl@zpp.pl.

Załączniki


PLANOWANE DZIAŁANIA

Działania promocyjno-informacyjne projektu pn.: "Kompetencje i przejrzystość JST- Kluczem do rozwoju lokalnego" są zgodne z wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Specjalnie na potrzeby projektu stworzono indywidualny logotyp, który bardzo często będzie pojawiał się na materiałach informacyjnych, szkoleniowych przez cały okres trwania projektu i będzie jego znakiem rozpoznawczym.

1. Utworzenie strony internetowej projektu pod adresem: www.bzura.pl;

2. Przygotowanie spójnej wizualizacji projektu, w tym papieru firmowego;3. Ogłoszenia i publikacje w prasie lokalnej;

4. Spoty radiowe  w lokalnych rozgłośniach;

5. Spoty w telewizji internetowej ZPP;

6. Organizacja trzech debat społecznych;

7. Opracowanie i rozsyłanie e-biuletynów;

8. Organizacja konferencji podsumowującej.

Załączniki