O PROJEKCIE

 

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE


Sprawna i efektywna administracja wpływa na rozwój gospodarczy i rozwój Państwa. Analizując dane z regionalnych dokumentów strategicznych oraz badania przeprowadzone przez ZPP „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników samorządowych”, zidentyfikowano następujące obszary wymagające usprawnienia w JST:

 • brak systemów zarządzania jakością w JST;
 • brak aktualnych opisów profili kompetencyjnych dla stanowisk pracy;
 • brak systemów rozwoju kompetencji kadr;
 • brak szkoleń „szytych na miarę” dla kadry zarządzającej i pracowników JST;
 • brak systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych;
 • brak procedur konsultacji społecznych;
 • brak procedur aktualizowania opisu usług świadczonych w JST dostępnych w BIP;
 • brak procedur i narzędzi monitorowania i ewaluacji polityk i strategii lokalnych;
 • brak procedur dotyczących realizacji zadań publicznych w oparciu o zasadę partnerstwa publiczno – prywatnego;
 • brak atrakcyjnych form wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy JST i jednostkami organizacyjnymi JST.

Dlatego też, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu (lider) w partnerstwie z: Uczelnią Łazarskiego, Związkiem Powiatów Polskich oraz CASE – Doradcy sp. z o.o., wystąpiło z inicjatywą projektu pn.  "Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego".

Projekt jest odpowiedzią Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na wzrost potrzeby dalszej nauki i doskonalenia umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych pracowników JST.

Udział JST w Projekcie zapewni usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz podniesienie jakości świadczonych usług, jednocześnie będzie stanowić dobrą praktykę dla wdrożenia odpowiednich procedur, realizacji szkoleń i uprawnień w innych JST.

 

CELE NASZEGO PROJEKTU


Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług i zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców przez wzmocnienie potencjału instytucjonalnego 8 jednostek samorządu terytorialnego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie kompetencji zarówno kadry zarządzającej, jak i kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych JST.

Cele szczegółowe projektu to:

 • usprawnienie systemów zarządzania JST;
 • poprawa jakości tworzenia prawa lokalnego przez JST;
 •  wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr w JST;
 • usprawnienie komórek odpowiedzialnych za ewaluacje i monitoring;
 • podniesienie poziomu usług świadczonych przez JST;
 • poprawa infrastruktury etycznej w JST;
 • wdrożenie zasad równego traktowania kobiet w dostępie do stanowisk kierowniczych w JST;
 • promocja dialogu i wymiany praktyk pomiędzy JST i jednostkami organizacyjnymi JST.

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE


Na działania realizowane w ramach projektu składa się jedno zadanie zarządczo – promocyjne oraz 11 zadań o charakterze szkoleniowo-doradczym, czyli:

 • Zadanie 1  -  Zarządzanie projektem (Lider – SPiGDB, współwykonawca – ZPP, Uczelnia Łazarskiego, CASE);
 • Zadanie 2  -  Audyt instytucjonalny (CASE Doradcy Sp. z o. o. );
 • Zadanie 3  - Audyt kompetencji i potrzeb szkoleniowych  z uwzględnieniem polityki równego traktowania (CASE Doradcy Sp. z o. o. );
 • Zadanie 4  - Rekrutacja beneficjentów (SPiGDB);
 • Zadanie 5  - Badania porównawcze poziomu satysfakcji klientów JST  (CASE Doradcy Sp. z o. o. );
 • Zadanie 6  - Szkolenia menedżerskie dla kadry zarządzającej, w tym szkolenia z zakresu polityki równego traktowania (Uczelnia Łazarskiego);
 • Zadanie 7  - Warsztaty szkoleniowe dla pracowników JST, w tym warsztaty z zakresu polityki równych szans (Uczelnia Łazarskiego);
 • Zadanie 8  - Indywidualne doradztwo dla JST i uczestników szkoleń (Lider - Uczelnia Łazarskiego, współwykonawca ZPP);
 • Zadanie 9  - Samorządowe Forum JST i organizacji JST (ZPP);
 • Zadanie 10  - Kampania społeczna na rzecz praworządności i przejrzystości w JST (ZPP);
 • Zadanie 11 - Opracowanie narzędzi do monitorowania i ewaluacji polityki i strategii lokalnej (CASE);
 • Zadanie 12  - Opracowanie pakietu „Infrastruktura etyczna w JST” (ZPP).

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM


W projekcie biorą udział jednostki samorządu terytorialnego, które odzwierciedlają strukturę samorządów należących do Stowarzyszenia, będące członkami Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, które wyraziły chęć przystąpienia do projektu, tj.: Miasto Skierniewice, Powiat Kutnowski, Gmina Głowno, Gmina Stryków, Powiat Łowicki, Miasto Biała Rawska, Gmina Skierniewice, Miasto Rawa Mazowiecka.

 

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O PROJEKCIE 


Informacje można pozyskać w Biurze Lidera - Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu oraz w Biurach Partnerów, których dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego – Kontakt na stronie www.bzura.pl

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie przez Lidera Projektu -  Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w ścisłej współpracy z Władzami JST oraz Partnerami. Równocześnie na stronie projektu www.bzura.pl udostępnione będą aktualne dokumenty i informacje na temat przebiegu realizacji projektu.