LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego funkcjonuje na mocy Porozumienia  z dnia 01 sierpnia 2012 r. ze zmianami zawartego pomiędzy Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Na jego mocy Marszałek powierzył Stowarzyszeniu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, którego celem jest diagnostyka potrzeb potencjalnego beneficjenta, udzielanie szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz udzielanie ogólnych informacji na temat programów wdrażanych  w ramach Narodowej Strategii Spójności i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji, jak również udzielanie wstępnej pomocy w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach Funduszy Europejskich.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.