„OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANYCH”

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:
„OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
I DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANYCH”

w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.:
„Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych” zaplanowane w terminie
25 września 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia:  celem szkolenia jest wskazanie procedur realizowania trzech grup zagadnień z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

     Po pierwsze - postępowania w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji środowiskowych. Zakres właściwości, postępowanie wyjaśniające, ocena oddziaływania na środowisko w zakresie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prawidłowe prowadzenie postępowania oraz kształtowanie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Główny nacisk będzie położony na sprawy proceduralne.

Po drugie - omówienie postępowania z udziałem społeczeństwa – etapy postępowania analiza uwag i wniosków i ich rola w tworzeniu uzasadnienia decyzji.  

Po trzecie - omówiona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Uczestnicy poznają na przykładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko. Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.

Szkolenie adresowane jest do: organów administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów sporządzających raporty o oddziaływaniu na środowisko oraz przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkoleniaDariusz Matuk, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

Metody szkoleniowe:

Wykład wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.    

 

 

Projekt współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 


                

Załączniki