„ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW. KARY ZA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW. NOWELIZACJA Z 11 MAJA 2017 ROKU”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Dariusz Matuk zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:
„Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie drzew i krzewów. Nowelizacja z 11 maja 2017 roku”, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.: „Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych” zaplanowane w terminie  23 czerwca 2017 r. tj. piątek,

w godzinach  9:00 – 16:00  w  Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu. 

 

Celem szkolenia jest: zapoznanie z najnowszymi zmianami w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 29 maja 2017 r.  - analiza dotychczasowych problemów w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew i kar za usunięcie i zniszczenie drzew; wpływ nowelizacji KPA na postępowanie w sprawach dotyczących drzew i krzewów.

Uczestnicy podczas szkolenia nabędą wiedzę w szczególności z zakresu: nowych instytucji - zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew, sprzeciw, opata za wykorzystanie nieruchomości na cele działalności gospodarczej, postępowania wyjaśniającego
w sprawach zezwoleń i kar, zezwoleń na usuwanie drzew oraz posiądą wiedzę, jak dokonać oceny zagrożeń i możliwości wydania zezwolenia?, kiedy można odmówić wydania zezwolenia na wycięcie drzew?, kto może wystąpić o wydanie zezwolenia a komu należy wymierzyć karę za wycięcie drzewa bez zezwolenia? oraz przesłanek niepobierania opłat za usunięcie drzewa.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników referatów ochrony środowiska, zarządów zieleni miejskiej, zarządów dróg, zakładów gospodarki komunalnej, firm projektowych, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, zarządców nieruchomości, wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkolenia  Dariusz Matuk, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

Metody szkoleniowe:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały informacyjne i promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.        

 

Projekt współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Załączniki