"ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW..."

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz mec. Krzysztof Gruszecki  zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:

„ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW ORAZ KARY PIENIĘŻNE ZA ICH USUNIĘCIE ALBO ZNISZCZENIE Z NARUSZENIEM REGUŁ W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH REGUŁ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z 16 GRUDNIA 2016 R. O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAWY O LASACH (DZ. U. 2016, POZ. 2249)”,

zaplanowane  17 lutego 2017 r. tj. piątek, w godzinach 10:00 – 15:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

W grudniu 2016 r. posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która m.in. zezwala właścicielom nieruchomości na dowolność w wycinaniu drzew i krzewów na własnej posesji. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody ma przede wszystkim „uprościć” regulacje dotyczące wycinania drzew i krzewów dla właścicieli nieruchomości, a samorządom przyznaje kompetencje do samodzielnego dostosowywania poziomu ochrony zieleni w danym regionie. Uproszczono mechanizm ustalania opłaty za usunięcia drzewa lub krzewu, a z ustawy usunięty został obowiązek uwzględniania lokalizacji rośliny przy ustalaniu wysokości opłaty. Posłowie zaproponowali również określenie w drodze rozporządzenia przez ministra środowiska wzorców, które gwarantują ochronę wszystkich elementów lasów. Takie zasady obecnie posiadają Lasy Państwowe jako własne uregulowania wewnętrzne.

Celem szkolenia jest: wyjaśnienie zasad przeprowadzania postępowań administracyjnych dotyczących  wydawania zezwoleń i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych, a także zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego po zmianie przepisów.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników referatów ochrony środowiska, zarządów zieleni miejskiej, zarządów dróg, zakładów gospodarki komunalnej, firm projektowych, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, zarządców nieruchomości, wojewódzkich konserwatorów zabytków, oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia mec. Krzysztof Gruszecki, wieloletni  Sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy; obecnie asesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku. Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego; autor komentarza do ustawy o ochronie przyrody.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Załączniki