Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury


Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury jest organizacją samorządów związanych z subregionem dorzecza Bzury, mające na celu wspieranie idei samorządności, ochrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturowego tego obszaru.

Organizacja reprezentuje interesy zrzeszonych powiatów i gmin. Posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Może także reprezentować interesy innych samorządów i osób na ich wniosek, jak również podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego i społecznego w kraju i zagranicą.

Pierwsze spotkanie dotyczące utworzenia Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury odbyło się w Bedlnie (powiat kutnowski) w lutym 1999 roku z inicjatywy przedstawicieli powiatu łęczyckiego, łowickiego i kutnowskiego. 16 września 1999 roku w Łęczycy podpisany został list intencyjny mający na celu powstanie Stowarzyszenia. 11 lutego 2000 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

W skład SPiGDB wchodzi 46 JST z powiatu łowickiego, skierniewickiego, m. na prawach powiatu - Skierniewice, kutnowskiego, łęczyckiego, zgierskiego, brzezińskiego i rawskiego, a teren działań Stowarzyszenia obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu to także siedziba Reprezentacji Podregionu Północnego województwa łódzkiego, obejmująca swym zasięgiem powiat łowicki, łęczycki, kutnowski, miasto na prawach powiatu Skierniewice, skierniewicki i rawski. 

W ramach kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych z północnej i centralnej części województwa łódzkiego, których celem jest wspólne analizowanie problemów i wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla jst dotyczących zarządzania sprawami publicznymi i wykonywania zadań ustawowych, Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Marszałka, bądź Wojewody, desygnuje już od kilku kadencji przedstawicieli samorządu lokalnego do działających w naszym województwie Regionalnych Komitetów Sterujących, Regionalnych Komitetów Monitorujących i innych ciał tego typu. Za pośrednictwem delegowanych przez Związek osób samorządy lokalne posiadają pewien wpływ na decyzje władz regionalnych woj. łódzkiego. Wskazani przez Zarząd Stowarzyszenia przedstawiciele samorządów lokalnych są członkami następujących gremiów regionalnych:

- Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, który zapewnia jakość i skuteczność realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 (C. Dzierżek - członek, K. Lisiecki - zastępca);

- Grupa Robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, której celem jest zapewnienie spójności i koordynacji procesu programowania oraz partnerskiej współpracy pomiędzy szerokim gronem interesariuszy w przygotowaniu regionalnego programu operacyjnego na kolejną perspektywę finansową (W. J. Adamczyk – członek, Z. Burzyński – zastępca – przedstawiciele gmin miejskich; D. Reczulski – członek, D. Moskwa – zastępca – przedstawiciele gmin wiejskich; W. Zdziarski – członek, M. Krzyczkowski – zastępca – przedstawiciele powiatów; Z. Wieczorek – członek, J. Świtkiewicz – zastępca – przedstawiciele LGD; C. Dzierżek – członek, E. Felczyńska – zastępca – przedstawiciele stron społecznych i gospodarczych);

- Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego, którego celem jest budowa zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji społeczno - gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie, a także poprawa sprawności zarządzania rozwojem  (C. Dzierżek - członek);

- Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego, które jako platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w jego skład przyczynia się do poprawy sprawności zarządzania, w tym poprawy funkcjonowania sfery decyzyjnej samorządu województwa, wzrostu zdolności samorządu województwa do koordynowania oraz monitorowania wdrażanych działań, a także oceny stopnia realizacji wyznaczonych celów strategicznych (C. Dzierżek - członek);

- Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, której celem jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym;

- Platformy współpracy  Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, której celem jest wzmocnienie potencjału instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości, efektywnych kosztowo usług publicznych oraz infrastruktury oraz zwiększenie skuteczności i efektywności samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu (E. Felczyńska – przedstawiciel).

Jednym z głównych obszarów działania Stowarzyszenia jest m.in. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin działalności samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych oraz organizacji z nimi współpracujących, w głównej mierze poprzez organizację szkoleń, prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, oświatowo - kulturalnego w życiu społeczności lokalnej i współtworzenie lokalnych grup rozwoju oraz opracowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i miast.
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury prowadzi działalność szkoleniową dla Członków Stowarzyszenia, działalność edukacyjną - zwłaszcza edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i nauczycieli z tych szkół - zgodnie z zapisami statutowymi, edukację ekologiczną dla dzieci przedszkolnych w postaci ekologicznych konkursów plastycznych, a także szeroko pojętą działalność informacyjno-doradczą w ramach działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

W ramach struktur SPiGDB działa: Walne Zebranie Członków, Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Stowarzyszenia. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków odbywają się zgodnie z zapisami statutowymi, raz do roku; Komisja Rewizyjna - 3 razy do roku; Zarząd Stowarzyszenia obraduje regularnie co 1,5 – 2 miesiące, podejmując ważne inicjatywy dla  samorządów skupionych w Stowarzyszeniu, m.in.: zajęcie  stanowiska dotyczącego podziału środków finansowych w ramach RPO 2007-2013 Województwa Łódzkiego, podziału środków finansowych WFOŚiGW w Łodzi oraz w sprawie podziału miejsc w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, co zaowocowało spotkaniem w dniu 21 listopada 2008 roku przedstawicieli Zarządów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej z Marszałkiem Województwa Łódzkiego. Stowarzyszenie, jako siedziba reprezentacji Podregionu Północnego, opiniuje projekty przedkładane do RPO WŁ oraz PROW, a wcześniej do ZPORR.