LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego funkcjonuje na mocy Porozumienia z dnia 01 sierpnia 2012 r. ze zmianami zawartego pomiędzy Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Na jego mocy Marszałek powierzył Stowarzyszeniu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, którego celem jest diagnostyka potrzeb potencjalnego beneficjenta, udzielanie szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz udzielanie ogólnych informacji na temat programów wdrażanych w ramach Narodowej Strategii Spójności i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji, jak również udzielanie wstępnej pomocy w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

USŁUGI LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

USŁUGI LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGOW Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich ...

STANDARDY FUNKCJONOWANIA

Standardy funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy Urzędach Marszałkowskich

KONTAKT

Gdzie szukać informacji?

POLECANE LINKI

Zachęcamy do odwiedzenia...