WITAMY NA STRONIE PROJEKTU

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet V. Dobre rządzenie

Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

   Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 

Numer projektu: POKL.05.02.01-00-312/09

Beneficjent: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Okres realizacji projektu:  01.02.2011 r. -  31.10.2012 r.